Home » Info / contact » A.L.V.

Notulen Algemene leden vergadering 26 januari 2021

 

Aanwezig:26(muv bestuur)ingelogd (enkele met meerdere achter het scherm)

Afwezig met afbericht: Heidi Burger, Carine Hof, Lieke Dekker

Locatie:Online ivm Covid

Aanvang:20:20 uur

Sluiting   : 21:15 uur

 

Agenda

1. Opening/Mededeling en ingekomen stukken

2. Terugblik afgelopen seizoen 19/20

3. Bestuur

4. Evenementen en acties

5. Coaches, Sponsoren, bedankt

6. Financieel verslag – Begroting - Contributie

7. Vooruitblik

8. Hulp gevraagd

9. Rondvraag en sluiting

 

Ivm de huidige maatregelen is deze ALV digitaal. Het is lastig om allemaal in te loggen via teams. Uiteindelijk lukt het velen, maar mogelijk zijn er leden afgehaakt, omdat dit wat moeizaam verliep

 

Opening

David opent de vergadering door iedereen welkom te heten.

Michel is door persoonlijke omstandigheden niet in staat geweest om de ALV voor te bereiden, dus David neemt dit van hem over

Dit betreft een door Covid verlate vergadering over het seizoen 19/20. We hebben besloten om dit toch digitaal te doen om niet langer uit te stellen tot wanneer dat weet niemand. Het is een lastige tijd voor iedereen binnen en buiten de vereniging. Vereniging bevat het woordverenigen, maar voelt nu minder goed

David neemt vervolgens de agenda door

 

Terugblik

Notulen jaarvergadering 18/19 worden getoond op het scherm en door David doorgenomen

We zullen de notulen van deze ALV eerder publiceren

Afgelopen seizoen zijn we goed van start gegaan. Debinnencompetitie hebben we niet kunnen afronden. Dit was jammer, want bijv dames 1 stond op rand van promotie en kon dit niet uitspelen en daarmee vieren. Ook andere teams deden het goed. Vervolgens volgde geen buitencompetitie.

Veldrenovatie is gedaan. Afwatering baart ons nog wel zorgen. Er is een extra keuring geweest en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Experts geven aan dat de vloer moet slijten door veel op te spelen, waardoor deze minder glad wordt

Komt via de chat een vraag binnen over wie de keuring heeft uitgevoerd. Eerste keer door Sgk en vervolgens nogmaals door noc-nsf

Zonnepanelen zijn geplaatst en de verlichting is aangepast, zodat we duurzaam met de energie omgaan.

Door covid zijn er weinig trainingen, wedstrijden en acties geweest. Bijv de eieractie is niet doorgedaan en ook geen activiteiten in Ahoy, wat dus geen geld heeft opgeleverd. Maar ook voor de binding binnen de vereniging zijn dit leuke activiteiten die niet zijn doorgegaan.

 

Bestuur

We lopen iets vooruit om dit seizoen:

Michel heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn rol als voorzitter van onze vereniging. Dit is zijn laatste jaar. Dit klopt niet helemaal in deze ALV, maar we willen jullie graag op tijd informeren. We zijn druk op zoek nieuwe bestuursleden. Ook Siem heeft aangegeven dit jaar te willen aftreden. Bij interesse kun je je aanmelden bij een van de bestuursleden en dit jaar al meedraaien

 

Evenementen en acties

Verschillende acties zijn afgelopen seizoen gelukkig wel doorgegaan.

We hebben 2 nieuwe leden (Jorike en Wilma) in de evenementencommissie erbij die veel zin hebben om nieuwe acties te starten. Acties zijn hard nodig om als vereniging gezond te blijven.

 

Coaches

De lijst van coaches wordt doorgenomen en de samenwerking met DES wordt toegelicht. In de D2 en B2 zaten enkele spelers. Eind van het seizoen is gekeken of we dit konden doorzetten. Mn in de B was het lastig om een team rond te krijgen. Inmiddels is de samenwerking beëindigt.

Bedankt voor jullie inzet coaches!! Fijn dat jullie allemaal weer zijn doorgegaan

NHV heeft besloten dat de binnen competitie niet meer doorgaat. Ook de eredivisie is gestopt tot iig 10 april. Verwachting is daarna weer opstarten onder de maatregelen die dan gelden

NHV heeft aangegeven dat je als vereniging kunt kiezen wat je wilt spelen, beach, zaal en veld. Ieder team heeft een keuze , maar dit kunnen we als vereniging niet allemaal garanderen. Wij hebben geen eigen beachveld/trainers, dus dit betekent extra kosten en reistijden. Dit geldt natuurlijk ook in mindere mate voor de zaal. In het clusteroverleg met het NHV zal het bestuur dit bespreken (28/1) en vervolgens kijken wat haalbaar is voor onze vereniging en dit bespreken met een vertegenwoordiging van de teams

 

Bedankt

Einde van het seizoen afscheid genomen van Beatrix. Ze heeft veel voor onze vereniging gedaan en we willen haar bij deze bedanken ondanks dat ze er nu niet bij is

Dat geldt natuurlijk voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan onze vereniging: BEDANKT!

Wendy vraagt of wij onze vrijwilligers niet eens in het zonnetje moeten zetten met een presentje bijvoorbeeld zoals de voetbal doet. David geeft aan dit mee te nemen in het bestuursoverleg

 

Financiële cijfers

David geeft het woord aan Claudia

De resultatenrekening wordt getoond

Links staat het resultaat van dit jaar met de begrotingdaarnaast. Rechts de cijfers van het jaar ervoor.

We hebben het niet heel slecht gedaan tov de begroting. We hebben een tekort van 4000 euro. We willen de contributie niet te hoog maken om het toegankelijk te houden voor iedereen. Een aantal acties zijn niet doorgegaan, waardoor we negatief zijn geëindigd

Vraag waarom geen bordsponsoring: Corona zorgt dat veel ondernemers er slecht voor staan. Facturen worden achteraf verstuurd. In de laatste bestuursvergadering isbesloten om wel te sturen en het aan de ondernemers over te laten of ze betalen of niet

Vraag van Wendy: Wat is de invloed van corona op zaalhuur en bondskosten: afgelopen jaar niet veel invloed gehad. Zaalseizoen was bijna afgerond en deze kosten zijn dus gewoon meegenomen in het resultaat. Bondskosten worden vooraf voor hele seizoen betaald

Begroting

Altijd zonder acties omdat dit geen zekerheid is. Zonder komen we op -13k uit. We hopen dat het komend seizoen beter gaat met de acties, maar vooralsnog niet.

Wendy vraagt of de begroting van 20/21 nog klopt. Ja, dit is al vastgesteld. Het resultaat wordt mogelijk wel beter. Wb de bondskosten: de gevraagde termijnen zijn al volledig betaald en we hebben nog geen toezegging gekregen dat dit minder wordt. David licht toe dat de bond ook vooraf begroot

Vraag van Cora of wij steun krijgen vanuit de overheid.David geeft aan dat we hier niet voor in aanmerking komen, omdat we daar net de klein voor zijn en geen grote vaste lasten hebben, omdat een grote accommodatie ontbreekt

Annaly vraagt zich af waarom er vooraf aan de contributie geen algemene mail is verstuurd om deze uitgangspunten aan te geven. David komt daar later op terug

Contributie

Voorstel om contributievoorstel voor komend seizoen gelijk te houden en dus niet te verhogen, ondanks dat we de inkomsten wel nodig hebben.

We beseffen ons dat het voor sommige leden lastig is, maar 1/3 van de leden heeft de contributie nog niet betaald. In november is de factuur verstuurd, maar door waarschijnlijk verschillende omstandigheden is dit niet betaald. Zoals aangegeven hebben we dit als vereniging wel nodig. We vragen om de contributie alsnog te betalen. Mocht dit door financiële omstandigheden niet mogelijk zijn, dan horen we dat graag om te kijken wat er mogelijk is.

We kijken aan het einde van het seizoen of we de leden nog tegemoet kunnen komen middels een korting voor komend seizoen of teruggave. Geen belofte, maar we kijken hier wel naar

Vraag van Linda Schuijt: zijn de bondskosten al betaald? Claudia geeft aan dat de verschuldigde termijnen wel betaald

Vraag van Wendy: steun van de gemeente in de vorm van bijv geen huur van het terrein. Kan een optie zijn

Willen Petra en Hans het kasboek controleren als de regels rondom Covid dit toestaan? Beiden bevestigen dit

 

Seizoen 20/21

Vooruitblik op het huidige seizoen. Vol goede moed gestart, buiten nog wat kunnen spelen. Binnen bijna niets meer mogelijk. Nog wel een clinic in de zaal gehad voor alle teams tot 17 jaar door leden van jong oranje. Dit was een groot succes. De filmpjes staan op de site

Mogelijk is er tekort communicatie vanuit het bestuurgeweest. De richtlijnen waren duidelijk, waardoor er weinig mogelijk was

Nu buiten wel wat mogelijk op vooral conditie en kracht voor de jeugd tot 17 jaar. Ook uit sociaal aspect is dit belangrijk.

Vragen vanuit de recreanten: geen trainingen en wedstrijden. Mogelijk optie is training geven. Dit hebben we geïnventariseerd en we komen hierop terug als er mogelijkheden zijn

Geen promotie/degradatie voor dit seizoen. Verwachting is pas eind maart meer duidelijk over de mogelijkhedenvoor het buitenseizoen

Cora geeft aan dat ze het contact vanuit de vereniging een beetje missen. Eerste contact was een factuur, dat kwam een beetje vreemd over. Fijn om deze vergadering te hebben om ook info vanuit de vereniging te krijgen. Misschien dit nogmaals organiseren?

Hoe staat het met de competities als er diverse vormen worden aangeboden? Wat is mogelijk icm andere verenigingen. David neemt dit mee naar de clustervergadering om te kijken wat anderen doen. Belangrijk dat we in de buurt kunnen blijven handballen. Als we meer weten, wordt dit gecommuniceerd. Misschien via een teamsoverleg metvertegenwoordiging van de teams om af te stemmen ipveen e-mail.

Annaly vraagt of Michel nog benaderd is door Jip. Dit wordt bevestigd door Michel dat deze informatie is doorgestuurd naar het bestuur. Jip is iemand die werkt op het zwembad en kijkt wat er mogelijk is om meer in de samenwerking te doen met andere verenigingen.

 

Hulp gevraagd

Zoals eerder aangegeven is een vereniging is ook verenigen. Dit moeten we samendoen om een succes te maken onze vereniging. Dus als je ideeën hebt en deel wil nemen in het bestuur, dan ben je altijd welkom

Rondvraag

Wendy geeft aan dat de eierenactie onder haar verantwoordelijkheid valt. Hoe doen we dat dit jaar? Gekoppeld aan Pasen, dus dat betekent dat we half maart langs de deur moeten. David geeft aan dat we hierop terugkomen en mogelijk kijken naar alternatieven. Voor de voorjaarsvakantie krijgt Wendy antwoord

Cora vraagt over de contributie mbt de recreanten. Daar wil ze later op terugkomen middels een aantal vragen op papier om mee te nemen naar het clusteroverleg om te kijken wat mogelijk is icm het NHV

Michel wil nog een kleine aanvulling doen. Jos, onze hoofdtrainer, gaat nog een jaar door en daar zin we heel blij mee. We waarderen hem, Jeffrey, Anita en alle anderen trainers enorm.

Marja is bezig met de shirtsponsoring en verwacht dat deze sponsoring gewoon doorgaat.

David sluit de vergadering om 21:15 uur. Mochten er nog zaken zijn, dan is een mail altijd mogelijk